• Aarle rixtel
  • info@tdt-ict.com
  • Bereikbaar: 09:00 – 16:00

Algemene Voorwaarden TDT-ICT 05-12-2023

Artikel 1 – Algemeen

1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

TDT-ICT:  TDT-ICT, gevestigd te Aarle Rixtel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83227660, en met het BTW-identificatienummer NL003790302B24.

Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruikmaakt van de diensten en/of producten van TDT-ICT.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten en producten door TDT-ICT.

2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door TDT-ICT zijn bevestigd.

Artikel 3 – Diensten en Producten

3.1. TDT-ICT biedt hostingdiensten en netwerkproducten aan, zoals vermeld op de website tdt-ict.com.

3.2. De diensten en producten van TDT-ICT worden geleverd op basis van de specificaties en voorwaarden zoals vermeld op de website of in offertes en overeenkomsten.

Artikel 4 – Prijzen en Betalingen

4.1. De prijzen voor diensten en producten worden vermeld op de website van TDT-ICT en in offertes. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

4.2. Betaling dient te geschieden binnen de termijn zoals vermeld op de factuur, zonder korting of verrekening.

4.3. TDT-ICT kan de prijzen aan het begin van een volgende looptijd van de overeenkomst wijzigen met inachtneming van een aankondigingstermijn van tenminste één maand. 

Artikel 5 – Duur en Beëindiging

5.1. Overeenkomsten tussen TDT-ICT en de Klant worden aangegaan voor de duur zoals overeengekomen in de offerte of overeenkomst.

5.2. TDT-ICT heeft het recht de overeenkomst te beëindigen indien de Klant in strijd handelt met deze algemene voorwaarden.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

6.1. TDT-ICT is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van haar diensten of producten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

6.2. TDT-ICT is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 7 – Klachten

7.1. Klachten over diensten of producten van TDT-ICT dienen binnen 14 dagen na constatering schriftelijk te worden gemeld aan TDT-ICT.

Artikel 8 – Overmacht

8.1. TDT-ICT is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere verstaan: stakingen, brand, technische storingen, en andere omstandigheden buiten de invloedssfeer van TDT-ICT.

Artikel 9 – Toepasselijk Recht

9.1. Op alle overeenkomsten tussen TDT-ICT en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10 – Geschillen

10.1. Geschillen tussen TDT-ICT en de Klant zullen in eerste instantie worden beslecht door middel van overleg.

10.2. Indien een geschil niet in der minne kan worden geschikt, zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar TDT-ICT is gevestigd.

Gebruikersvoorwaarden

Artikel 1 – Normaal Gebruik

1.1. TDT-ICT verwacht van haar klanten dat zij de diensten en producten van TDT-ICT op een normale en wettelijke manier gebruiken.

Artikel 2 – Verboden Activiteiten

2.1. Klanten mogen de diensten en producten van TDT-ICT onder geen enkele omstandigheid gebruiken voor de volgende activiteiten:

Het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail.

Het handelen in strijd met de rechten van intellectuele eigendom van derden.

Het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie of bestialiteitspornografie.

Seksuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van personen.

Het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet.

Het uitvoeren van (D)DoS-aanvallen.

Gegevensbestanden of programmatuur beschadigen of ongeoorloofd gebruiken.

Fraude plegen met behulp van computers of valsheid in geschrifte plegen met betrekking tot computerdata, bijvoorbeeld door berichten te onderscheppen en te veranderen.

Anderszins op onrechtmatige of inbreukmakende wijze handelen of nalaten.

Artikel 3 – Handhaving

3.1. TDT-ICT behoudt zich het recht voor om passende maatregelen te nemen tegen klanten die deze gebruikersvoorwaarden schenden, waaronder maar niet beperkt tot opschorting of beëindiging van de dienstverlening.

Artikel 4 – Melding van Schendingen

4.1. Klanten worden verzocht om eventuele schendingen van deze gebruikersvoorwaarden onmiddellijk te melden aan TDT-ICT.